جمله های پر مفهوم

ماهی چرا حرف نمی زند؟

از ملانصرالدین پرسیدند:«ماهی چرا حرف نمی زند؟» گفت:حرف می زند شما ملتفت نیستید،برای اینکه باور کنید خودتان بروید زیر آب و حرف بزنید اگر حرف

ادامه مطلب »

ماهی چرا حرف نمی زند؟

از ملانصرالدین پرسیدند:«ماهی چرا حرف نمی زند؟» گفت:حرف می زند شما ملتفت نیستید،برای اینکه باور کنید خودتان بروید زیر آب و حرف بزنید اگر حرف

ادامه مطلب »