توسعه فردی

شفقت به خود

در کتابی به واژه ی شفقت برخوردم. به معنایش دقت کردم. دلسوزی،عطوفت،مهربانی از معانی این واژه بودند. بیشتر درباره اش فکر کردم. واژه ها خودشان

ادامه مطلب »

شفقت به خود

در کتابی به واژه ی شفقت برخوردم. به معنایش دقت کردم. دلسوزی،عطوفت،مهربانی از معانی این واژه بودند. بیشتر درباره اش فکر کردم. واژه ها خودشان

ادامه مطلب »