عکس های روایی

باران تابستانی

باران می بارد. وسط تابستان بهتر از این نمی شود. صدایی که از پنجره ی اتاقم شنیده می شود، صدایی ست که در پاییز گوش

ادامه مطلب »

گل پیاز

شنیدی به بچه ها می گویند تو چه نازی، گل پیازی… در واقع بخاطر زیبایی گل پیاز این نسبت را به کار می برند. پدر

ادامه مطلب »

سوژه ی مورد نظر

به حیاط رفته بودم تا یاس هایی که روز زمین ریخته بود را جمع کنم و آن ها را لای دفترم بگذارم تا عطرشان هنگام

ادامه مطلب »

اسب سفید رویاها

محو شده بودم، محو هوای تازه و عطر گل های وحشی. محو صدای دلنشین رودخانه وقتی به سنگ هایی که در گذرش بودند با شدت

ادامه مطلب »

باران تابستانی

باران می بارد. وسط تابستان بهتر از این نمی شود. صدایی که از پنجره ی اتاقم شنیده می شود، صدایی ست که در پاییز گوش

ادامه مطلب »

گل پیاز

شنیدی به بچه ها می گویند تو چه نازی، گل پیازی… در واقع بخاطر زیبایی گل پیاز این نسبت را به کار می برند. پدر

ادامه مطلب »

سوژه ی مورد نظر

به حیاط رفته بودم تا یاس هایی که روز زمین ریخته بود را جمع کنم و آن ها را لای دفترم بگذارم تا عطرشان هنگام

ادامه مطلب »

اسب سفید رویاها

محو شده بودم، محو هوای تازه و عطر گل های وحشی. محو صدای دلنشین رودخانه وقتی به سنگ هایی که در گذرش بودند با شدت

ادامه مطلب »